Podmienky a pravidlá domácich zadaní

Zadania

Moodle

Na odovzdávanie riešení a manažovanie bodového zisku sa používa LMS Moodle (lms.ics.upjs.sk).

Prihlasovacie údaje pre študentov boli vytvorené na základe registrácii na predmet PAZ1a:

  • Login (prihlasovacie meno) sa skladá z prvého písmena mena a celého priezviska - všetko malými písmenami a bez diakritiky. Študent Jožko Mrkvička má teda prihlasovacie meno jmrkvicka.
  • Heslo je možné získať na stránke Zabudnuté heslo. Na tejto stránke zadajte buď prihlasovacie meno alebo e-mail uvedený pri registrácii na predmet PAZ1a (nie oboje). Potvrdzovací e-mail a neskôr aj heslo budú zaslané na e-mailovú adresu.

Automatická evaluácia

Automatická evaluácia riešenia je spustená automaticky po odoslaní riešenia cez LMS Moodle. Výsledky automatickej evaluácie si môžete pozrieť v záložke "Submission view" (resp. "Odovzdané riešenia"). Pre zobrazenie tabuľky s výsledkami evaluácie je treba kliknúť na symbol [+] napravo od "Automatic evaluation". V prípade, že testovanie vytvorilo aj nejaké obrázky z priebehu evaluácie, vytvorené súbory si môžete stiahnuť - odkazy na ne sa nachádzajú pod tabuľkou s výsledkami evaluácie.

Hodnotenie zadaní

Bodové hodnotenie riešenia je v kompetencii manažujúceho cvičiaceho skupiny, do ktorej je študent priradený. Pri hodnotení platia tieto pravidlá:

  • Ak evaluátor k danej úlohe poskytuje spätnú väzbu (chybový vstup, súbor, grafiku, atď.), potom riešenie, ktoré neprešlo evaluátorom, nebude hodnotené.
    • Výnimka z tohto pravidla je možná, ak je riešenie dobré komentované a zároveň riešiteľ napíše správu, z ktorej bude jasné, na akých vstupoch testoval svoje riešenie (na akých vstupoch riešenie fungovalo/nefungovalo) a tiež prečo debugovaním problematických vstupov nevedel nájsť chybu v riešení.
  • Nekorektné riešenie nemôže získať viac ako 50% bodov za danú úlohu.

Bezevaluátorový režim (24 hodín)

Vyhradzujeme si právo vypnúť evaluátor 24 hodín a menej pred deadlineom.

Code review

Code review je technika používaná v praxi na zvyšovanie kvality kódu. Používajú ju všetky firmy vyvíjajúce kvalitný softvér. Ide však o časovo náročnú činnosť. Cieľom je čítaním kódu odhaliť chyby, poukázať na nedostatky, či dať odporúčania na zlepšenie kvality kódu. Kým niektorí študenti riešia domáce zadania len kvôli bodom, tí zrelejší ich berú ako prostriedok učenia sa a zlepšovania sa. Pre tých dávame možnosť požiadať o code review odoslaných riešení: Do prvého riadku súboru s riešením vložiť riadok s komentárom: // pls code review

Riešenia bez žiadosti o code review budú len ohodnotené bez zdôvodňovania, kde bola chyba, čo by bolo treba opraviť/zmeniť, atď. Kód odoslaný na code review by mal byť vhodne komentovaný. Code review budú realizovať tak tútori ako aj cvičiaci.

Reklamácie

Môže sa stať, že hodnotiteľovi unikne nejaký podstatný detail alebo sa v niečom zmýli (obzvlášť pri hodnotení veľkého počtu riešení sa to môže stať). V takomto prípade alebo v prípade, že z nejakého objektívneho dôvodu sa vám hodnotenie nepozdáva, kontaktujte hodnotiteľa a vydiskutujte si to s ním (preferovaný je e-mailový kontakt, prípadne sa to dá riešiť aj osobne po cvičení).

Ak by ste s výsledkom reklamácie neboli spokojní, kontaktujte niektorého z prednášajúcich. Ak by ste neboli spokojní ani potom, kontaktujte garanta študijného programu, zástupcu riaditeľa Ústavu informatiky pre vzdelávanie alebo riaditeľa Ústavu informatiky. Táto reklamačná postupnosť platí aj pri iných situáciách (písomky, testy, čokoľvek).