Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes.

E. W. Dijkstra
Vítame vás na stránkach prváckeho predmetu PAZ1b, druhého predmetu z trilógie PAZ - Programovanie, Algoritmy, Zložitosť:

  • PAZ1a - úvod do programovania a objektovo-orientovaného programovania,
  • PAZ1b - úvod do algoritmov a zložitosti,
  • PAZ1c - pokročilé OOP a tvorba komplexnejších aplikácii.

Programovacím jazykom trilógie PAZ je Java.

Oznamy

Z dôvodu prerušenia kontaktnej výuky PAZ1b, sa výuka bude realizovať online formou v rovnakom čase ako počas kontaktnej výučby. Všetci účastníci budú o detailoch online výuky informovaný emailovou formou. Počas tohto obdobia sa nebudú konať teoretické testy (až do odvolania). Na výuku sa budú používať nástroje eZuce Vibe a moodle, ktorý je štandardne využívaný. Pre viac informácii kontaktujte administrátora predmetu.

Ukážka prostredia IntelliJ IDEA.

Archív PAZ1b