Hodnotenie predmetu PAZ1b

Hodnotenie (známka) sa získava na základe celkového počtu získaných bodov. Body je možné získavať za rôzne aktivity (písomky, domáce úlohy, atď.), ktoré sú rozčlenené do 3 kategórii. Pre každú kategóriu je predpísaný minimálny počet bodov, ktoré musí študent získať. V prípade nesplnenia podmienky minimálneho počtu bodov pre hociktorú z kategórií dostáva študent automaticky známku FX bez ohľadu na body získané v iných kategóriách.

Kategórie aktivít:

 • teoretické písomky (min. 30 bodov zo 60)
 • domáca práca (bez povinného minima)
 • programátorské testy (min. 30 bodov zo 60)

Okrem uvedených troch kategórií môžu cvičiaci a prednášajúci udeliť bonusové body (napr. za aktivitu, pomoc pri workshopoch, atď.) v rozsahu nanajvýš 10 bodov za semester. Tieto body nepatria do žiadnej z kategórii - započítavajú do celkového súčtu, no nepomôžu pri splnení povinných bodových miním.

Známka (po splnení podmienky o minimálnych počtoch bodov) je určená na základe celkového súčtu získaných bodov:

 • A: >= 140
 • B: 125 - 139
 • C: 110 - 124
 • D: 95 - 109
 • E: 80 - 94
 • FX: < 80

Teoretické písomky

Cieľom teoretických písomiek (písomka na papier) je overiť zapamätanie si princípov prezentovaných algoritmov a ich fungovania, schopnosť analyzovať algoritmy a ich modifikácie.

Aktivity:

 • 4 x písomka počas teoretických cvičení - každá za 5 bodov
 • polsemestrálna písomka na prednáške - 20 bodov
 • koncosemestrálna písomka v skúškovom období - 20 bodov 60 bodov
 • z dôvodu odľahčenia skúškového obdobia a podľa možnosti vývoja pandemickej situácie sa počas semestra môžeme dohodnúť na polsemetrálnej písomke za 20-30 bodov v tomto prípade bude koncosemestrálna písomka mať o daný počet bodov menej

Domáca práca

Cieľom zadaní na domácu prácu je prakticky si precvičiť preberaný obsah vo forme aplikovania a modifikácii preberaných algoritmov a údajových štruktúr pri riešení rôznych úloh.

Rada: Aj keď pre túto aktivitu nie je predpísané povinné minimum, odporúčame si zabezpečiť dostatočný bodový zisk aj v tejto kategórii

Programátorské testy

Cieľom programátorských testov (test za počítačom) je overiť schopnosť použiť prezentované algoritmy a metódy tvorby efektívnych algoritmov pri riešení praktických programátorských problémov.

Aktivity:

 • polsemestrálny test na praktickom cvičení - 15 bodov
 • polsemestrálny test sa bude konať podobne ako teoretický polsemestrálny test
 • záverečný test v skúškovom období - 45 bodov 45-60 bodov

Zápis známok do akademického informačného systému (AIS2)

Udelené známky sa zapisujú hromadne všetkým študentom zapísaným na PAZ1b po poslednom praktickom záverečnom teste v júni a po augustovom praktickom záverečnom teste ak dôjde k zmene známky.

Bodové sankcie

 • účasť na prednáškach aj cvičeniach je nepovinná

Plagiátorstvo

Žiaľ každoročne sa stretávame s prípadmi plagiátorstva (najmä pri domácich zadaniach a projektoch), kedy študenti prezentujú cudziu alebo spoločnú prácu ako svoju vlastnú samostatnú prácu. Odhaliť plagiátorstvo je pre nás (po rokoch skúseností a s využitím vhodných SW nástrojov) relatívne jednoduché.

Pravidlá:

 • prvá účasť na plagiátorstve je trestaná bodovou sankciou vo výške 25 bodov pre všetky zainteresované osoby ("poskytovateľa" aj "prijímateľa")
 • druhá účasť na plagiátorstve znamená automaticky hodnotenie FX
 • porušenie pravidiel pri kontrolovaných aktivitách (pisomky, praktické testy) znamená automaticky hodnotenie FX