Cvičenia a študijné skupiny predmetu PAZ1b

Cvičenia predmetu PAZ1b sú pre študentov nepovinné, ich celkový rozsah je 2+2 vyučovacích hodín a sú organizované ako:

 • 2 hodiny cvičení v utorky 8:00 - 9:30, počítačové učebne
  • riešené úlohy sa analyzujú, diskutuje sa o rôznych spôsoboch riešenia zadaných úloh
  • dôraz je na spoločnú prácu študentov a pochopenie algoritmov
 • 2 hodiny cvičení vo štvrtky 8:55 - 11:25, počítačové učebne
  • dôraz je na individuálnu prácu študentov spojenú so spoločnou diskusiou o riešení úloh a praktickou demonštráciou možného riešenia (=naprogramovaním riešenia)
  • riešia sa náročnejšie úlohy

Z dôvodu prerušenia kontaktnej výuky PAZ1b, viac Stanovisko rektora, sa výuka bude realizovať online formou v rovnakom čase ako počas kontaktnej výučby. Všetci účastníci budú o detailoch online výuky informovaný emailovou formou. Počas tohto obdobia sa nebudú konať teoretické testy (až do odvolania). Na výuku sa budú používať nástroje eZuce Vibe a moodle, ktorý je štandardne využívaný. Pre viac informácii kontaktujte administrátora predmetu.

Informácie o bodových sankciách za neúčasť možno nájsť na podstránke Hodnotenie predmetu PAZ1b.

Študijné skupiny

Študenti predmetu PAZ1b sú rozdelení do štyroch študijných skupín. Každá skupina má jedného cvičiaceho, ktorý zodpovedá za výučbu, vedie výučbu v študijnej skupine, je hlavným kontaktom pre študentov tejto skupiny a hodnotí riešenia domácich zadaní.

Rozdelenie miestností pre študijné skupiny:

 • Skupina A (cvičiaci Bednárová, P/05)
 • Skupina B (cvičiaci Opiela, P/04)
 • Skupina C (cvičiaci Šebej, P/03)