Základné informácie o predmete PAZ1b

Z dôvodu prerušenia kontaktnej výuky PAZ1b, viac Stanovisko rektora, sa výuka bude realizovať online formou v rovnakom čase ako počas kontaktnej výučby. Všetci účastníci budú o detailoch online výuky informovaný emailovou formou. Počas tohto obdobia sa nebudú konať teoretické testy (až do odvolania). Na výuku sa budú používať nástroje eZuce Vibe a moodle, ktorý je štandardne využívaný. Pre viac informácii kontaktujte administrátora predmetu.

Predmet PAZ1b (Programovanie, algoritmy, zložitosť) je povinným predmetom pre študentov prvého ročníka bakalárského štúdia odborov I (informatika), M (matematika), EFM (ekonomická a finančná matematika) a IX (medziodborové štúdium informatiky). Jeho kreditová váha je 7 kreditov.

PAZ1b je druhým z trojice predmetov PAZ1a, PAZ1b a PAZ1c, ktoré obsahovo pokrývajú odporúčané kurikulum ACM-IEEE pre kurzy označované ako CS-1 a CS-2. Zameranie jednotlivých predmetov je:

 • PAZ1a - úvod do programovania a objektovo-orientovaného programovania,
 • PAZ1b - úvod do algoritmov a zložitosti,
 • PAZ1c - pokročilé OOP a tvorba komplexnejších aplikácii s GUI.

Predmet PAZ1c narozdiel od predmetov PAZ1a a PAZ1b nie je povinný pre odbory M a EFM (je však uvedený ako odporúčaný predmet v bloku C).

Organizácia výučby

Časová dotácia výučby predmetu PAZ1b v prezenčnej forme je 6 hodín týždenne. Tie sú rozdelené na:

 • 2 hodiny prednášok
  • pondelok 12:35 - 14:10 (online - VIBE, meeting ID: 3822208374),
 • 4 hodiny cvičení rozdelené na 2 dvojhodinovky:
  • utorok 8:00 - 9:30 (online VIBE),
  • štvrtok 8:55 - 10:25 (online VIBE).

Hodnotenie

Hodnotenie je založené na získavaní bodov v jednotlivých kategóriach. Pre viac informácii možno nájsť na podstránke Hodnotenie predmetu PAZ1b.

Matematické predpoklady

Predmet predpokladá, že študent má základné vedomosti z týchto tém:

 • aritmetická a geometrická postupnosť, súčet členov aritmetickej/geometrickej postupnosti, nekonečný konvergentný geometrický rad, ohraničenie súčtu členov základných postupností,
 • kombinatorika: variácie s opakovaním/bez opakovania, permutácie, kombinácie, ...
 • logaritmická, polynomiálna a exponenciálna funkcia a ich vlastnosti, zmena základu logaritmu,
 • Dirichletov princíp, injektívnosť, bijektívnosť,
 • zvládnutie dôkazov jednoduchých tvrdení (najmä dôkaz sporom a matematickou indukciou),
 • porozumenie pojmu limita (najmä limita funkcie v nekonečne),

Užitočné, no nie nevyhnuté sú znalosti tém:

 • O, Omega, Theta notácia z pohľadu matematiky,
 • základy teórie grafov, zvládnutie dôkazov jednoduchých tvrdení o vlastnostiach grafu (zvládnutie algoritmických aspektov teórie grafov nie je nevyhnuté - je to obsahom predmetu PAZ1b vrátane schopnosti aplikovať tieto algoritmy na problémy v "reálnom svete").