Záverečné testy

V prípade dištančného absolvovania skúškového obdobia budú detaily o záverečných testoch upravené a zverejnené neskôr.

Termíny hodnotenia

Termín teoretických a praktických testov bude zverejnený v priebehu semestra.

Priebeh záverečného testu

  • záverečný test trvá 4 hodiny (240 minút),
  • test je praktický, realizovaný v PC učebni,
  • riešenia nie sú hodnotené evaluátorom, priebežne ich hodnotia dostupní hodnotiaci (študent preukazuje, že kód je funkčný a spĺňa požiadavky zadania),
  • dostupná je Java dokumentácia a kompletná stránka predmetov PAZ1a a PAZ1b (tzv. open-book test) - s výnimkou riešení minuloročných zadaní záverečných testov.

Prihlasovanie na záverečné testy

  • prihlasovanie prebieha cez AIS,
  • na test je možné prísť aj bez prihlásenia sa v AISe, neprihlásený študent môže byť odmietnutý, ak to nedovoľujú organizačné podmienky (napr. nedostatok voľného miesta, nedostatočný počet členov dozoru a hodnotiteľov k navýšenému počtu študentov, ...),
  • študent sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek termínu písomky, do celkového hodnotenia sa berie výsledok z najneskoršieho termínu, ktorého sa študent zúčastnil (t.j. berie sa posledný, nie najlepší výsledok).

Dôležité súbory